Privacy verklaring

Privacyverklaring
Akxento B.V.

01 januari 2023

Akxento B.V. verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. Deze privacyverklaring geeft weer hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Akxento B.V. (KvK 86939335) gevestigd te Apeldoorn.

Contactgegevens:

Mail: info@Akxento.nl

Tel: 06-22822623 (Merlijn Norder)

Tel: 06-10121302 (Hetty van Braam)

Het gebruik van persoonsgegevens

Akxento B.V. verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u verstrekt via de email, telefoon, app, sms, post en/of mondeling. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden verkregen via derden in het kader van de dienstverlening.

Akxento B.V. verwerkt o.a. de volgende (bijzondere) persoonsgegevens:

  • NAW-gegevens
  • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
  • Geboortedatum en –plaats
  • Geslacht
  • Burgerservicenummer
  • Gegevens van belang voor het uitvoeren van de opdracht (bijv. gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden of gegevens m.b.t. arbeidsongeschiktheid en re-integratie, (functionerings) gespreksverslagen)

Doeleinden

Akxento B.V. verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar HR dienstverlening en de uitoefening van het beroep van HR professional. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt om de financiële belangen en/of commerciële belangen van Akxento B.V. te dienen.

Grondslagen

Akxento B.V. verwerkt deze persoonsgegevens op de volgende gronden:

  • Het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht met u;
  • Nakoming van wettelijke verplichtingen zoals bijv. meldingen bij het UWV, arbodiensten, advocaten;
  • Beheer van het klantenbestand;
  • Facturering;

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Akxento B.V. zal persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw expliciete toestemming, tenzij de doorgifte geschiedt in het kader van bovengenoemde grondslagen. Met de hier bedoelde derde is dan, indien noodzakelijk, een verwerkersovereenkomst gesloten.

Website, links naar andere websites/social media

Onze website is beveiligd met een betrouwbaar SSL Certificaat. Ook de e-mails die vanuit Akxento B.V.  worden verzonden zijn extra beveiligd (encrypted messaging).

Onze website kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Ook de social media knoppen op onze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken zoals LinkedIn. Akxento B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

Bewaartermijn

Akxento B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Voor u is in dat kader relevant om te weten dat de bewaartermijn ten behoeve van beroepsaansprakelijkheid 5 of 20 jaar is, zodat de door u verstrekte persoonsgegevens ook gedurende maximaal 20 jaar bewaard kunnen worden.

Uw rechten

U heeft het recht om Akxento B.V. te verzoeken inzage te geven in uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek tot inzage ontvangt u binnen een redelijke termijn een overzicht van uw door ons verwerkte en/of bewaarde persoonsgegevens. U heeft daarnaast het recht bezwaar te maken tegen de verwerking of het bewaren van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om een verzoek te doen tot rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Het is daarbij goed om te realiseren dat een beroep op de hiervoor genoemde rechten kan worden afgewezen indien het verwerken van uw persoonsgegevens in het belang is van een correcte uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht of het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is vanwege de wettelijke vereisten die hiervoor gelden.

Indien u daartoe aanleiding ziet, hebt u tenslotte het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 januari 2023.